Weapons
Type Dmg Con Rch Sht (4) Med (5) Lng (6) XtM (9) Mode Ammo Wt.
X:Ausfahrbarer Schlagstock(KNP) TrMod (STR+1)M Bet. 9/5 1          1
X:Defiance T-250 Kurzlauf(HPist) TrMod Smart2 9M 6   5 20 40 60 HM 5(m) 2
X:Ruger Super Warhawk (HPist) TrMod --- 10M 4   5 20 40 60 EM 6(Tr) 2
X:Glock "Drachentöter" (HPist) TrMod Int. Smartlink II 10M 4/9   5 20 40 60 EM 20(40)(s) 3
X:Walther P-059 "Futura" (HPist) TrMod Int. Smartlink II 9M 5   5 20 40 60 HM 15(s) 2
X:Franchi SPAS-22 (ShtG) TrMod Int. Smartlink II, Klappstütze(1RSD,-2TS) 10S 2(4)   10 20 50 100 HM/SM 10(m) 4
X:Defiance T-250 (ShtG) TrMod --- 10S 4   10 20 50 100 HM 5(m) 3
X:Ares MP-LMG (LMG) TrMod Gasventil II(2RSD), Hüftpolster(1RSD) 7S -   75 200 400 800 SM/AM 50(s)/Gurt 7
+X: [1000]Standardmuni TrMod (wie Waffe) 8               .05
+X: [2]Tarnholster TrMod - (+2)               .1
+X: [300]Hohlspitzgeschosse (s. Regeln) 8               .05
+X: [10]Blitzgranate TrMod speziell 6               .25
+X: [10]Brandgranate TrMod speziell 8               .5
+X: [10]Gasgranate TrMod wie Gas 5               .5